Inzage persoonsgegevens

Procedure Inzage Persoonsgegevens Bibliotheek Montferland

1. Informatieplicht
Bibliotheek Montferland heeft de plicht om te communiceren over “verwerkingen van persoonsgegevens”. In principe komen rechten alleen toe aan de leden zelf. Dat zijn degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Belanghebbenden, die juridisch gezien ook personen kunnen zijn die handelen in het belang van betrokkenen, kunnen wel namens betrokkenen deze rechten uitoefenen, maar doen dit namens de betrokkene (zoals bijvoorbeeld in een kind-ouder verhouding).

2. Recht op inzage 

2.1 Verzoek tot inzage
Iedere lid heeft recht op inzage in de hem of haar betreffende verwerkte persoonsgegevens. De relevante gegevens worden na identificatie* door de betreffende medewerker per email aan het lid toegezonden.

2.2 Minderjarigen en kinderen
Een verzoek tot inzage van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, geschiedt door hun wettelijke vertegenwoordiger. Bibliotheek Montferland moet er dan ook zorg voor dragen dat de mededeling met betrekking tot het verzoek ook gericht is aan de wettelijke vertegenwoordiger.

2.3 Termijn
Op het verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na indiening, schriftelijk of per email gereageerd. Bibliotheek Montferland draagt hierbij zorg voor vaststelling van de identiteit* van verzoeker. Daarnaast is het zaak om een proces en procedure in te richten om aan zo’n verzoek adequaat en binnen de gestelde termijn te kunnen voldoen.

2.4 Document
De relevante persoonsgegevens worden verzameld in een bestand, dat – nadat de identiteit* van het lid is vastgesteld – (schriftelijk) wordt meegegeven.

2.5 Kosten
Bibliotheek Montferland kiest ervoor om geen kosten voor de inzage in de persoonsgegevens in rekening te brengen. Het aantal keren dat een lid zijn/haar gegevens mag opvragen is gemaximeerd op 1 keer per jaar.

3 Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
Ieder ex-lid kan met betrekking tot de over hem opgenomen persoonsgegevens verzoeken deze te wijzigen, verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit wordt door Bibliotheek Montferland intern doorgezet naar de keyuser die de betreffende persoonsgegevens beheert en daadwerkelijk kan verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Ieder lid heeft het “recht om vergeten te worden”. Hij/zij heeft er recht op dat Bibliotheek Montferland ervoor zorgt dat hem/haar betreffende gegevens worden gewist en verdere verspreiding van zijn/haar gegevens achterwege blijft. Bibliotheek Montferland zorgt ervoor dat iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die gegevens wordt gewist, wanneer:
1. de gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
2. de toegestane termijn voor opslag is verstreken terwijl een andere grond voor verwerking van de gegevens ontbreekt;
3. het lid bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens;
4. de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bibliotheekmontferland.nl 

*Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. 

Montferland, 25 mei 2018