Privacy Statement

In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Organisatiegegevens

Bibliotheek Montferland, gevestigd aan Waverlo 1, 6942 RG Didam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bibliotheek Montferland, Waverlo 1, 6942 RG Didam, tel. 0316221184, email info@bibliotheekmontferland.nl

Joyce Holthausen is de lokale Functionaris Gegevensbescherming van Bibliotheek Montferland. Zij is te bereiken via info@bibliotheekmontferland.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bibliotheek Montferland verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bibliotheek Montferland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bibliotheekmontferland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bibliotheek Montferland verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om het inloggen op onze online omgevingen eenvoudiger en efficiënter te maken en om toegang te verlenen tot zowel de diensten van Bibliotheek Montferland als andere bibliotheekdiensten zoals de online Bibliotheek (van de Koninklijke Bibliotheek)
 • Middels een mail uw medewerking te vragen voor klantonderzoeken
 • Bibliotheek Montferland analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bibliotheek Montferland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • lidmaatschapsgegevens; een jaar na beëindiging van uw abonnement.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bibliotheek Montferland verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bibliotheek Montferland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bibliotheek Montferland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Bibliotheek Montferland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bibliotheekmontferland.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bibliotheek Montferland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Bibliotheek Montferland wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bibliotheek Montferland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bibliotheekmontferland.nl.

Online Bibliotheek

Met de abonnementen van de Bibliotheek Montferland kun je ook gebruik maken van de online Bibliotheek, met toegang tot e-books en luisterboeken. De online Bibliotheek valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek.

Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Bibliotheek wordt gebruik gemaakt van één landelijk inlogsysteem. Dit houdt in dat bibliotheekleden maar één gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om in te loggen op de website van de Bibliotheek Montferland en op de online Bibliotheek. Voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit landelijke inlogsysteem zijn de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek Montferland gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door de Bibliotheek Montferland en de Koninklijke Bibliotheek de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • E-mailadres
 • Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer 

De Bibliotheek Montferland wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de KB uit. Die gegevens maken het mogelijk dat de KB
je als lid van de Bibliotheek Montferland herkent als je je registreert bij en/of gebruik maakt van diensten van de online Bibliotheek waarvoor een lokaal
lidmaatschap is vereist. Als je je bijvoorbeeld registreert voor e-books en luisterboeken, dan worden deze lidmaatschapsgegevens automatisch gekoppeld aan jouw registratie. De KB verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring. De volgende gegevens worden met de KB gedeeld:

 • Geboortedatum (controlevraag)
 • ISIL-code (aanduiding van de Bibliotheek Montferland)
 • Lidmaatschapsnummer bij de Bibliotheek Montferland
 • Pasnummer
 • Rechten op toegang tot de online Bibliotheek 

Als je je hebt geregistreerd bij de online Bibliotheek voor het lenen van e-books, dan geeft de KB dat door aan de Bibliotheek Montferland
om in haar ledenadministratie te verwerken. Dat is nodig omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je aan de Bibliotheek Montferland betaalt. De Bibliotheek Montferland kan jou daarmee van dienst zijn bij vragen over jouw lidmaatschap, en je informeren over de verschillende abonnementsvormen en specifieke evenementen rondom e-books. Hiervoor worden de volgende gegevens door de KB met de Bibliotheek Montferland gedeeld:

 • pasnummer
 • actief e-booklener (ja/nee) 

De KB deelt niet met de Bibliotheek Montferland welke e-books je hebt geleend.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van de online Bibliotheek, verwijzen we je graag naar de privacyverklaring van de online Bibliotheek.  

Foto’s bij activiteiten

Tijdens activiteiten en openingsuren van de bibliotheek kunnen foto’s worden gemaakt door medewerkers, wij vragen uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal op onze website of social media-kanalen. Wilt u niet op de foto, dan kunt u dat bij de fotograaf aangeven. Hij/zij houdt daar dan rekening mee. Als er onverhoopt zonder uw toestemming een foto is gebruikt, terwijl u dat niet wilt, dan zullen we de betreffende foto zo spoedig mogelijk verwijderen.

Montferland, maart 2024